Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Kościerzyna: praca czeka na człowieka. Oferty pracy listopad 2023 (powiat kościerski). Sprawdź, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie | LISTA

Joanna Surażyńska
Joanna Surażyńska
Joanna Surażyńska/PUP Kościerzyna
Praca w Kościerzynie i powiecie kościerskim - listopad 2023. Gdzie możesz znaleźć pracę? Sprawdź aktualne oferty z listopada 2023 w Kościerzynie i okolicach, które oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie. Niektóre są naprawdę dobrze płatne!

Oferty pracy w Kościerzynie

Ile można zarobić w Kościerzynie i okolicach? Pensje oscylują w graniach 3-4 tysięcy złotych, choć można znaleźć też pracę za 10 tys. złotych miesięcznie (brutto).

Pracownicy są obecnie poszukiwani m.in. na stanowiskach:

 • Pomoc dojarza
 • Spawacz/Monter konstrukcji stalowych
 • Pracownik biurowy/Spedytor
 • Specjalista ds. produkcji zwierzęcej
 • Specjalista do spraw sprzedaży osłon okiennych
 • Księgowy(a)/Młodszy księgowy(a)
 • Księgowy
 • Pomoc biurowa
 • Hydraulik
 • Operator nowoczesnych systemów pomiarowych LiDAR i GPS
 • Asystent geodety/Geodeta (możliwość przyuczenia)
 • Pomiarowy (możliwość przyuczenia)
 • Asystent do spraw księgowości
 • Operator maszyn CNC
 • Pomocniczy robotnik budowlany
 • Pracownik obsługi klienta stacji paliw - Obsługa klienta na podjeździe
 • Specjalista ds. logistyki i gospodarki magazynowej
 • Animator czasu wolnego
 • Dociepleniowiec
 • Psycholog
 • Kierowca kat. C+E (transport krajowy lub międzynarodowy)
 • Lakiernik meblowy - samodzielny
 • Elektryk
 • Recepcjonista
 • Monter wentylacji
 • Policjant
 • Kucharz/Pizzerman/Pomoc kuchenna
 • Psycholog szkolny

Liczba bezrobotnych w powiecie kościerskim

Według stanu na dzień 31 października 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 1.922 osoby, w tym 1.113 kobiet (57,9% ogółu bezrobotnych). W stosunku do stanu z końca września 2023 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 50 osób (o 2,7%). Zanotowano wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 17 osób (z 1.096 do 1.113 osób) i wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 33 osoby (z 776 do 809 osób).

Warto podkreślić, że:

 • - w październiku 2022 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 4 osoby (z poziomu 1.766 do 1.762 osób),
 • - w październiku 2021 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 7 osób (z poziomu 1.828 do 1.821 osób).

Na koniec października 2023 r. w rejestrach PUP w Kościerzynie było:

 • - o 160 osób bezrobotnych więcej (o 9,1%), niż na koniec października 2022 r.,
 • - o 101 osób bezrobotnych więcej (o 5,5%), niż na koniec października 2021 r.

Na koniec października 2023 r. wśród bezrobotnych było/y między innymi (w nawiasie udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych):

 • 1.113 kobiet (57,9%),
 • 242 osoby z prawem do zasiłku (12,6%),
 • 745 osób do 30 roku życia (38,8%), w tym 468 osób do 25 roku życia (24,3%),
 • 824 osoby długotrwale bezrobotne (42,9%),
 • 337 osób powyżej 50 roku życia (17,5%),
 • 315 osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (16,4%),
 • 715 osób bez kwalifikacji zawodowych (37,2%),
 • 339 osób bez doświadczenia zawodowego (17,6%),
 • 1.020 osób poniżej wykształcenia średniego (53,1%),
 • 181 osób niepełnosprawnych (9,4%).

Wstępnie szacuje się, że stopa bezrobocia w powiecie kościerskim w październiku 2023 r. wyniosła 7,3% (w październiku 2022 r. wyniosła 7,1%).

Dla porównania szacuje się, że stopy bezrobocia w październiku 2023 r. wyniosły:

 • - w woj. pomorskim - 4,6% (w październiku 2022 było to 4,5%),
 • - w kraju - 5,0% (w październiku 2022 było to 5,1%).

W październiku 2023 r. zarejestrowano wyższą liczbę bezrobotnych (343), niż w październiku 2022 r. (290) i w październiku 2021 r. (279).

W październiku 2023 r. zarejestrowano wyższą liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku (85), niż w październiku 2022 r. (54) i w październiku 2021 r. (52). Pracodawcy zgłosili do PUP w Kościerzynie znacznie mniejszą liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (147), niż w październiku 2022 r. (192) i taką samą jak w październiku 2021 r. (147). Zanotowano porównywalną liczbę podjęć pracy przez osoby bezrobotne (152), jak w październiku 2022 r. (150) i wyższą niż w październiku 2021 r. (142).

Aktywizacja osób bezrobotnych

W październiku br. skierowano ogółem 96 osób bezrobotnych na programy rynku pracy finansowane z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:

 • do prac interwencyjnych – 8 osób,
 • do zatrudnienia wspieranego – 2 osoby,
 • do wykonywania pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 5 osób,
 • do podjęcia działalności gospodarczej – 12 osób,
 • do rozpoczęcia szkolenia – 46 osób,
 • do wykonywania stażu zawodowego – 22 osoby,
 • do wykonywania prac społecznie użytecznych – 1 osobę.

Według stanu na dzień 31 października 2023 r. w programach rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy uczestniczyło 498 osób, z tego:

 • bezrobotni odbywający szkolenie - 17 osób,
 • bezrobotni odbywający staż - 81 osób,
 • bezrobotni odbywający prace społecznie użyteczne - 77 osób,
 • zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych - 119 osób,
 • objęci zatrudnieniem wspieranym - 4 osoby,
 • prowadzący działalność gospodarczą - 69 osób,
 • zatrudnieni w ramach umów o refundacje kosztów wyposażenia
 • stanowisk pracy - 131 osób.

Rynek pracy otwarty dla obywateli Ukrainy

Zgodnie ze specjalną ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

 • 1/ obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności,
 • 2/ pracodawca ma obowiązek zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy,
 • 3/ obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
 • 4/ obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń; ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy,
 • 5/ bezrobotni obywatele Ukrainy mają możliwości sfinansowania z FP opłat pobieranych za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obywatele Ukrainy (dane za okres od dnia 13 marca 2022 r. do dnia 31.10.2023 r.):

 • · obsłużeni przez PUP w Kościerzynie - 233,
 • · zarejestrowanych w PUP w Kościerzynie - 155, (z tego: 147 bezrobotnych i 8 poszukujących pracy)
 • · aktualnie pozostający w rejestrze PUP w Kościerzynie - 24, (z tego: 24 bezrobotnych i 0 poszukujących pracy)
 • · poddani aktywizacji zawodowej w ramach staży, prac interwencyjnych oraz robót publicznych - 49,
 • · wobec których pracodawcy zgłosili powierzenie wykonywania pracy na podstawie zgłoszenia poprzez portal praca gov.pl - 803,
 • · liczba ofert pracy zgłoszona przez pracodawców skierowana do obywateli Ukrainy - 64.

Wsparcie unijne dla bezrobotnych z powiatu kościerskiego

Do powiatu kościerskiego trafi 3,89 mln zł na wsparcie rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu kościerskiego na szkolenia, staże, dotacje na własny biznes czy wsparcie tworzenia nowych stanowisk pracy i subsydiowanie zatrudnienia.

Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Droga do zatrudnienia" na aktywizację zawodową mieszkańców w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza podpisano 2 października br. w siedzibie Urzędu Miasta w Czersku podczas spotkania poświęconemu podpisaniu Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Obszaru Funkcjonalnego Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, które stanowią specjalny instrument służący wsparciu konkretnych obszarów województwa pomorskiego.

Projekt niekonkurencyjny pn. „DROGA DO ZATRUDNIENIA" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021–2027 (Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.2 Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy).

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących oraz poprawa warunków rozwoju zawodowego osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kościerzynie w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia.

Wsparciem objętych zostanie 258 osób bezrobotnych, w tym w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • · osoby młode w wieku 18-29 lat – minimum 40% uczestników projektu tj. 104 osoby,
 • · osoby w wieku 55 lat i starsze,
 • · osoby długotrwale bezrobotne,
 • · osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • · osoby z niepełnosprawnościami,
 • · kobiety,
 • · osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, osobami z niepełnosprawnościami czy osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wsparcie osób w wieku 18-29 lat realizowane będzie zgodnie z zasadami Gwarancji dla młodzieży, tj. m.in. ich udział w projekcie poprzedzony zostanie oceną ich umiejętności cyfrowych. W sytuacji uzyskania oceny wskazującej na konieczność uzupełnienia kompetencji cyfrowych, osoba ta objęta zostanie szkoleniem uzupełniającym poziom kompetencji w tym zakresie.

Wsparcie wszystkich osób w wieku 18-29 lat musi również uwzględniać zakres tematyczny co najmniej jednej z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

 • · ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne,
 • · ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie,
 • · ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie,
 • · ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać m.in. z:

 • · szkoleń (64 os.),
 • · staży (84 os.),
 • · prac interwencyjnych (45 os.),
 • · refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (20 os.),
 • · jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (45 os.).

Budżet projektu wynosi 3 890 291,24 zł, z tego 1 541 671,04 zł w 2023 r. oraz 2 348 620,20 zł w 2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dodatkowe środki w łącznej wysokości 200 tys. zł na realizację w 2023 r. programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

W ramach tych środków osoby bezrobotne będą mogły skorzystać z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej bądź zatrudnienia na refundowanych stanowiskach pracy.

Uczestnikami programu będzie 8 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Polecjaka Google News - Dziennik Bałtycki
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Zmiana czasu nie ma sensu. Kiedy z tym skończymy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na koscierzyna.naszemiasto.pl Nasze Miasto